Select Page

เปิดใช้ซิมทรูมูฟ เอชแบบเติมเงิน

ดูยูทูปฟรีทุกวัน วันละ 1 ช.ม.

กดเพื่อรับสิทธิ์

หาซื้อที่ทรูช็อป | ตัวแทนจำหน่าย และ

| เพิ่มเติมโทร. 1242 | www.truemove-h.com

พิเศษ! เฉพาะซิมโซเซียลเท่านั้น

เปิดซิม พร้อมรับ สิทธิดู  YouTube ฟรี ทันที นาน 6 เดือน

สะดวก ง่าย ไม่ต้องกดเพื่อรับสิทธิ

รับสิทธิได้ทุกพื้นที่

รายการส่งเสริมการขาย “รับสิทธิดู Youtube ฟรีทุกวัน”

รายการส่งเสริมการขายนี้ สำหรับผู้สมัครใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทรูมูฟ เอช ของบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (เรียกว่า“บริษัทฯ”) ในนามบุคคลธรรมดา ในระบบเติมเงินทุกซิม ยกเว้นซิมท่องเที่ยวและซิมทัวริส ระยะเวลาส่งเสริมการขายเริ่มตั้งแต่วันที่   3 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 ดังนี้ 

1.สำหรับลูกค้าที่เปิดซิมใหม่ ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2562  ถึงวันที่  30 กันยายน 2563 รับสิทธิ เน็ตฟรี ปริมาณ 350 MB สำหรับดูแอปพลิเคชั่น Youtube  ที่ความละเอียด 360 d โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

       1.1 ลูกค้าต้องกดเข้าแคมเปญ โดยกด * 840# โทรออก (ฟรี) โดยจะต้องกดรับสิทธิภายใน 30 วันนับจากวันที่เปิดเลขหมาย เพื่อรับสิทธิพิเศษดังกล่าว หากพ้นระยะเวลาที่กำหนด ลูกค้าจะสามารถรับสิทธิได้ ตามข้อกำหนดเงื่อนไขปกติของลูกค้าปัจจุบันเท่านั้น

       1.2 รับสิทธิตามข้อ 1.1 นาน 180 วัน นับจากวันที่กดเข้าแคมเปญ เมื่อลูกค้าใช้สิทธิครบตามระยะเวลาที่กำหนด ยังสามารถรับสิทธิฟรีได้ตามเงื่อนไขปกติของลูกค้าปัจจุบัน

2. สำหรับลูกค้าปัจจุบันหรือลูกค้าที่เปิดเลขหมายก่อน วันที่ 3 ตุลาคม 2562 สามารถรับสิทธิ เน็ตฟรี ปริมาณ 350 MB สำหรับดูแอปพลิเคชั่น ที่ความละเอียด 360p โดยมีเงื่อนไขดังนี้

      2.1 ลูกค้าต้องกดเข้าแคมเปญ โดยกด *840#โทรออก (ฟรี)

      2.2 ลูกค้าจะต้องมียอดค่าใช้จ่าย (ยอดการใช้จ่าย คือยอดการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ เช่น โทรออก, SMS, MMS, WiFi หรือซื้อแพ็กเกจเสริม โดยหักค่าใช้บริการจากยอดเงินที่เติม) ตั้งแต่ 5 บาทขึ้นไปต่อวัน หรือ ซื้อแพ็กเกจเสริมตามที่กำหนด สามารถรับสิทธิฟรีดังกล่าวได้ ตามระยะเวลาของแพ็กเกจเสริมที่ซื้อ

3. กรณีมีการใช้เน็ตเกิน จากสิทธิฟรีที่ได้รับ จะหักเงินจากโปรโมชั่นหลักที่ลูกค้าใช้อยู่

4. สิทธิพิเศษดังกล่าว สามารถใช้งานได้พื้นที่ที่กำหนด โดยยกเว้นพื้นที่บริเวณจังหวัดกรุงเทพมหานคร ชลบุรี นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ

5. รายการส่งเสริมการขายนี้สามารถใช้ได้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

6. ตรวจสอบยอดเติมเงินสะสมในแต่ละรอบได้ที่ กด*510*40# โทรออก (ฟรี)

7. ตรวจสอบระยะเวลารับสิทธิ์โทรฟรีไม่อั้นทุกเครือข่าย ได้ที่กด *510*60#โทรออก (ฟรี)

8. ตรวจสอบจำนวนเน็ตคงเหลือได้ที่กด *900# โทรออก (ฟรี)         

ทั้งนี้ ความเร็วในการใช้บริการขึ้นอยู่กับพื้นที่ให้บริการ อุปกรณ์ที่ใช้งาน และจำนวนผู้ใช้บริการข้อมูลในพื้นที่ ณ ขณะนั้น รวมถึงลักษณะของการใช้งาน

8. สิทธิใด ๆ ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นใดได้ รวมตลอดทั้งไม่สามารถโอนไปให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดได้ด้วย

9. หากผู้ใช้บริการกระทำการหรือมีพฤติการณ์หรือบริษัทมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ บริษัทฯ มีสิทธิในการยกเลิกการให้บริการตามสัญญาได้ทันที
9.1 กระทำการฝ่าฝืนข้อห้ามในสัญญา: หากผู้ใช้บริการกระทำผิดวัตถุประสงค์แห่งสัญญา ให้ถือเป็นการฝ่าฝืนข้อห้ามในสัญญา
“วัตถุประสงค์แห่งสัญญา”: ผู้ใช้บริการจะต้อง
(ก.)  ใช้บริการตามรายการส่งเสริมการขายนี้เพื่อการสื่อสารเฉพาะตนโดยมีเจตนาสุจริตตามวิธีการใช้ บริการเยี่ยงปกติประเพณีของบุคคลธรรมดาทั่วไปที่จะพึงกระทำเท่านั้น มิใช่เพื่อประโยชน์ หรือสิ่งอื่นใดที่อาจถือเอาประโยชน์ได้ และจะไม่นำบริการไปใช้ในเชิงพาณิชย์หรือให้บริการต่อ
(ข.)  ไม่ใช้ ไม่นำบริการมาใช้ ไม่ดัดแปลง หรือไม่กระทำการใดๆ ในเทคโนโลยีหรือระบบหรือสิ่งอื่นใดเพื่อเชื่อมต่อหรือเกี่ยวข้องกับการใช้บริการดังกล่าว รวมทั้งไม่กระทำการ อันมีลักษณะหรือคาดหมายได้หรือเชื่อได้ว่าจะก่อให้เกิดการผิดศีลธรรมหรือเกิดความเสียหายหรือเกิดความไม่เป็นธรรมต่อบริษัทฯหรือบุคคลอื่นใด ทั้งในทางตรงและทางอ้อม หรือไม่ทำการรบกวน หรือก่อความไม่สะดวก หรือเป็นอันตรายต่อเครือข่าย หรือทำให้ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเครือข่ายหรือส่วนใด ๆ ของเครือข่าย เกิดความขัดข้องไม่เป็นไปตามปกติ
9.2 กระทำการที่มีเหตุผลอันเชื่อได้ว่าผู้ใช้บริการทุจริตหรือมีการปลอมแปลงเอกสารในการสมัครใช้ หรือรับข้อเสนอของบริการหรือมีพฤติกรรมฉ้อฉลในการใช้บริการหรือนำบริการไปใช้โดยผิดกฎหมาย

10. บริษัทฯ มีสิทธิที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีข้อกำหนด คำสั่ง หรือนโยบายของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกำหนดให้มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกเงื่อนไขของบริการนี้หรือคำสั่งดังกล่าวเป็นการเพิ่มภาระในการดำเนินการของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้ระบุไว้โดยชัดแจ้งเป็นอย่างอื่น บริษัทฯ มีสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกเงื่อนไขและข้อกำหนดนี้ได้ตามความเหมาะสมโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันผ่านทางช่องทางที่บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร

11. รายการส่งเสริมการขายนี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด ผู้ใช้บริการจะต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนเลือกใช้บริการที่ www.truemove-h.comและสำหรับการตั้งค่าเชื่อมต่อระบบ 3G/4G ที่ www.truemove-h.com/apnหรือ ทรูมูฟ เอช แคร์ โทร 1242 หรือสอบถามพนักงานขาย

ซิมโซเชียล 4G+

รายการส่งเสริมการขาย “ซิมโซเชียล 4G+”

สิทธิพิเศษเมื่อเปิดใช้รายการส่งเสริมการขาย “ซิมโซเชียล 4G+”

 1. สำหรับผู้ที่เปิดใช้บริการเลขหมายใหม่ในรายการส่งเสริมการขาย “ซิมโซเชียล 4G+” บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทรูมูฟ เอช ของ บริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ในนามบุคคลธรรมดา ในระบบเติมเงิน ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2563 – 30 กันยายน 2563 (หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงจากบริษัท)
 2. สิทธิพิเศษ:

    2.1 เมื่อเปิดใช้บริการผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิ

        2.1.1 สิทธิในการเล่น JOOX , Facebook, Line, Instagram, Whatsapp, Messenger, Twitter, Pinterest, Skype, QQ, Weibo, Kakao Talk, Wechat, Viber chat, Snapchat ได้ไม่จำกัด ที่ความเร็วสูงสุด 4 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) ใช้ได้นาน 30 วัน

        2.1.2 สิทธิในการใช้บริการ WiFi ฟรีต่อเนื่อง ที่ความเร็วสูงสุด 200 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) ใช้ได้นาน 30 วัน

        2.1.3 สิทธิสำหรับ ดู YouTube ฟรีวันละ 1 ชั่วโมง ที่ความเร็ว 1 Mbps จำนวน 350 MB ที่ความละเอียด 360 p นาน 6 เดือน นับจากวันที่เปิดเบอร์ กรณีใช้เน็ตเกินจากสิทธิฟรีที่ได้รับ จะคิดค่าบริการอินเตอร์เน็ตจากโปรโมชั่นปัจจุบันที่ใช้อยู่

    2.2 เมื่อเติมเงินสะสมตั้งแต่ 90 บาทขึ้นไปต่อรอบ (1 รอบมี 30 วัน) ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิในการเล่นเกมส์ ROV ผ่านแอปพลิเคชั่น โดยไม่เสียค่าบริการ ใช้ได้นาน 30 วัน

    2.3 เมื่อเติมเงินสะสมตั้งแต่ 150 บาทขึ้นไปต่อรอบ (รวม 90 บาทในข้อ 2.2, 1 รอบมี 30 วัน) ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิ

       2.3.1 สิทธิในการเล่น JOOX , Facebook, Line, Instagram, Whatsapp, Messenger, Twitter, Pinterest, Skype, QQ, Weibo, Kakao Talk, Wechat, Viber chat, Snapchat  ได้ไม่จำกัด ที่ความเร็วสูงสุด 4 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) ใช้ได้นาน 30 วัน 

      2.3.2 สิทธิในการใช้บริการ WiFi ฟรีต่อเนื่อง ที่ความเร็วสูงสุด 200 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) ใช้ได้นาน 30 วัน

      2.3.3 ใช้ 4G/3G/EDGE/GPRS จำนวน 1GB ที่ความเร็วสูงสุด100 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps.) ใช้ได้นาน 7 วัน

      2.3.4 เมื่อใช้ร่วมกับเครื่องโทรศัพท์ 4G ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิใช้ 4G/3G/EDGE/GPRS

เพิ่มอีก จำนวน 2 GBต่อรอบ ที่ความเร็วสูงสุด 300 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) ใช้ได้นาน 7 วัน หรือ เครื่องโทรศัพท์ 3G ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิใช้ 3G/EDGE/GPRS เพิ่มอีก จำนวน 1 GBต่อรอบ ที่ความเร็วสูงสุด 300 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) ใช้ได้นาน 7 วัน

     2.3.5 สิทธิในการใช้บริการตามข้อ 2.2 ข้อ 2.3.1 ข้อ 2.3.2 ข้อ 2.3.3 ข้อ 2.3.4 ข้อ 2.3.5 ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิเป็นระยะเวลาติดต่อกัน 12 รอบ (ไม่นับ 30 วันแรก นับจากวันที่เปิดใช้บริการ) หากสิทธิที่ได้รับ ใช้งานไม่หมดไม่สามารถสะสมไปใช้งานต่อในรอบอื่นได้ หากในรอบใด ไม่มีการเติมเงินตามที่กำหนด ผู้ใช้บริการจะไม่ได้สิทธิในรอบนั้นๆ จนกว่าจะมีการเติมสะสมครบตามกำหนด

    2.4 ความเร็วในการใช้บริการตามข้อ 2.1 ข้อ 2.2 และ ข้อ 2.3 ขึ้นอยู่กับพื้นที่ให้บริการและจำนวนผู้ใช้บริการข้อมูลในพื้นที่ ณ ขณะนั้น รวมถึงลักษณะของการใช้งาน ซึ่งอาจต่ำกว่าที่ระบุในแพ็กเกจ

    2.5 เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการขาย อัตราค่าใช้บริการจะเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด หรือผู้ใช้บริการสามารถเลือกใช้รายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ที่ให้บริการในขณะนั้น

    2.6 หากผู้ใช้บริการยกเลิกการใช้บริการ หรือเปลี่ยนไปใช้รายการส่งเสริมการขายอื่น หรือเปลี่ยนจากระบบเติมเงินเป็นระบบรายเดือน สิทธิในการเล่นแอปพลิเคชั่น JOOX ,Facebook, Line, Instagram, Whatsapp, Messenger, Twitter, Pinterest, Skype, QQ, Weibo, Kakao Talk, Wechat, Viber chat, Snapchat, Pokemon Go, WiFi ฟรี, และอินเทอร์เน็ตฟรี ตามข้อ 2.1 ข้อ 2.2 และ ข้อ 2.3 จะสิ้นสุดลงทันที

ข้อกำหนดและเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย “ซิมโซเชียล 4G+”

 1. รายการส่งเสริมการขาย “ซิมโซเชียล 4G+” นี้สำหรับผู้เปิดใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เลขหมายใหม่ ทรูมูฟ เอช ของ บริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ในนามบุคคลธรรมดา ในระบบเติมเงิน ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2563 – 30 กันยายน 2563 หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงจากบริษัท
 2.  อัตราค่าใช้บริการในรายการส่งเสริมการขาย “ซิมโซเชียล 4G+” มีดังนี้ (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

    2.1 โทรออกทุกเครือข่าย วินาทีละ 1.50 สตางค์ คิดตามจริงเป็นวินาที (นาทีแรก 1 บาท)

    2.2 ส่งข้อความสั้น (SMS) ข้อความละ 2 บาท

    2.3 ส่งข้อความมัลติมีเดีย (MMS) ครั้งละ 3 บาท

    2.4 4G/3G/EDGE/GPRS เมกะไบท์ละ 1.50 บาท เศษของเมกะไบท์คิดเป็น 1 เมกะไบท์ (บริการ 4G ที่ความเร็วสูงสุด 300 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) และบริการ 3G/EDGE/GPRS ที่ความเร็วสูงสุด 42 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps)

    2.5 Wi-Fi ที่ความเร็วสูงสุด 200 Mbps. นาทีละ 1 บาท เศษของนาทีคิดเป็นหนึ่งนาที (ความเร็วในการใช้บริการ Wi-Fi ขึ้นอยู่กับพื้นที่ให้บริการและจำนวนผู้ใช้บริการข้อมูลในพื้นที่ ณ ขณะนั้น  รวมถึงลักษณะของการใช้งาน ซึ่งอาจต่ำกว่าที่ระบุข้างต้น) 

3. อัตราค่าใช้บริการดังกล่าว สำหรับการโทรไปยังเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือโทรศัพท์พื้นฐานที่ใช้หรือ   จดทะเบียนภายในประเทศ ตลอดจนบริการเสริมอื่นใดตามที่ระบุเท่านั้น ไม่รวมถึงการโทรไปยังเลขหมายพิเศษ  การใช้บริการโทรศัพท์ทางไกลต่างประเทศ บริการข้ามแดนระหว่างประเทศ และการใช้บริการรับส่งข้อความบริการพิเศษ และบริการเสริมอื่นๆ 

4. ทุกครั้งที่มีการเติมเงินมูลค่า 10, 20, 50, 90, 150 และ 300 บาท จะได้รับวันใช้งาน 30 วัน, 500 บาทจะได้รับวัน ใช้งาน 50 วัน และ 1,000 บาทจะได้รับวันใช้งาน 100 วัน ทั้งนี้ จำนวนวันสามารถนำมาสะสมรวมกันได้สูงสุดไม่เกิน 365 วัน และ ยอดเติมเงินสะสมรวมกันได้สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท

5. เงื่อนไขการใช้บริการ Wi-Fi by TrueMove H

    5.1 ผู้ใช้บริการมี Wi-Fi แพ็กเกจต่อเนื่อง สามารถเชื่อมต่อแบบอัตโนมัติผ่านเครือข่าย .@ TrueMove H ผู้ใช้บริการมี Wi-Fi แพ็กเกจรายวัน หรือรายชั่วโมง สามารถเชื่อมต่อผ่านเครือข่าย .@ TRUEWIFI (หากไม่มีแพ็กเกจคิดค่าบริการ WiFi นาทีละ 1 บาท)

    5.2 ในระหว่างการให้บริการ Wi-Fi by TrueMove H ของบริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต จำกัด (“ทรู อินเทอร์เน็ต”) มีความจำเป็นต้องตัดระบบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต(Session time out) ทุก ๆ 180 นาที เพื่อตรวจสอบ และบันทึกปริมาณการใช้งาน หลังจากการตัดการใช้งานนี้แล้วหากต้องการใช้งานต่อ ผู้ใช้บริการจะต้องปิด และเปิดการเชื่อมต่อสัญญาณใหม่อีกครั้ง

    5.3 ในกรณีที่ผู้ใช้บริการ Wi-Fi by TrueMove H ลืม Log out หรือไม่ได้ใช้บริการติดต่อกันเกิน 10 นาที ระบบจะทำการ Log Out ให้โดยอัตโนมัติ

    5.4 Concurrent ในการเชื่อมต่อสัญญาณ Wi-Fi จะมีผู้ใช้งานเพียง 1 คนต่อการใช้งานอินเทอร์เน็ต หรือ Wi-Fi ต่อครั้งเท่านั้น

 1. สิทธิใด ๆ ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นใดได้ รวมตลอดทั้งไม่สามารถโอนไปให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดได้ด้วย
 2. รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้งานร่วมกับบริการ All Together Bonus
 3. หากผู้ใช้บริการกระทำการอันเป็นการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ บริษัท ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการให้บริการตามสัญญาได้ทันที

    8.1 กระทำการอันมีลักษณะหรือคาดหมายได้หรือ เชื่อได้ว่าจะก่อให้เกิดการผิดศีลธรรมหรือเกิดความเสียหาย หรือเกิดความไม่เป็นธรรมต่อบริษัท หรือบุคคลอื่นใด ทั้งในทางตรงและทางอ้อม หรือทำการรบกวน หรือก่อความไม่สะดวก หรือเป็นอันตรายต่อเครือข่าย หรือทำให้ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเครือข่ายหรือส่วนใด ๆ ของเครือข่าย เกิดความขัดข้องไม่เป็นไปตามปกติ

    8.2 กระทำการที่มีเหตุผลอันเชื่อได้ว่าผู้ใช้บริการทุจริตหรือมีการปลอมแปลงเอกสารในการสมัครใช้ หรือรับข้อเสนอของบริการหรือมีพฤติกรรมฉ้อฉลในการใช้บริการหรือนำบริการไปใช้โดยผิดกฎหมาย 

 1. บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีข้อกำหนด คำสั่ง หรือนโยบายของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกำหนดให้มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกเงื่อนไขของบริการนี้หรือคำสั่งดังกล่าวเป็นการเพิ่มภาระในการดำเนินการของบริษัท

เว้นแต่จะได้ระบุไว้โดยชัดแจ้งเป็นอย่างอื่น บริษัทขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิก เงื่อนไขและข้อกำหนดนี้ได้ตามความเหมาะสมโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันผ่านทางช่องทางที่บริษัท พิจารณาเห็นสมควร

 1. รายการส่งเสริมการขายนี้สามารถใช้ได้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563
 2. รายการส่งเสริมการขายนี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัท กำหนด ผู้ใช้บริการจะต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนเลือกใช้บริการที่ www.truemove-h.com และสาหรับการตั้งค่าเชื่อมต่อระบบ 3G ที่ www.truemove-h.com/apn หรือ ทรูมูฟ เอช แคร์ โทร 1242 หรือสอบถามพนักงานขาย 

ข้อจำกัดการใช้บริการ Facebook, LINE, WhatsApp, Instagram และ Facebook Messenger Application

 1. Facebook

    1.1 สามารถใช้บริการ Facebook เฉพาะบริการภายใน website www.facebook.com และ/หรือ m.facebook.com และ/หรือ Application Facebook บนโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือแท็บเล็ต ในกรณีที่ ผู้ใช้บริการใช้  website อื่นหรือ Link ที่ปรากฏบนหน้า website m.facebook.com หรือ facebook แอปพลิเคชั่น ผู้ใช้บริการจะต้องชำระค่าใช้บริการเพิ่มเติม (ถ้ามี) ตามอัตราที่ระบุในแพ็กเกจที่ผู้ใช้บริการเลือกใช้งานอยู่ ณ ขณะนั้น หรือหากในแพ็กเกจที่เลือกใช้ ไม่ได้ระบุไว้ ให้คิดค่าบริการตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด โดยจะมีการแสดงหน้าแจ้งเตือนเพื่อให้ผู้ใช้บริการยืนยันความประสงค์ที่ต้องการใช้บริการก่อนเข้าใช้บริการเว็บไซต์อื่นๆ

    1.2 บริการที่รวมอยู่ในแพ็กเกจ Facebook ผู้ใช้บริการสามารถ log in และ Log out, อ่าน News Feed ได้, ดูรายละเอียดในหน้า profile เช่น หน้าwall, ข้อมูลส่วนตัว และรูปภาพ, Update สถานะ, ซ่อนโพสต์จาก Timeline,  Like และ Unlike ข้อความต่างๆ , comment ข้อความต่างๆ และลบ Comment, ตั้งค่ารูปภาพเป็นภาพของรายชื่อติดต่อในโทรศัพท์ หรือ ภาพพื้นหลัง, อัพโหลดรูปภาพ, Tag บุคคลในรูปได้, แก้ไขความเป็นส่วนตัวของรูปภาพ และสถานะของเรา, ดูรายละเอียดในหน้า profile ของเพื่อนทั้ง wall, info, photo, ขอเพิ่มเพื่อน และ ลบเพื่อนจากลิสต์, รับ add เพื่อนที่ request มา หรือปฏิเสธการรับเป็นเพื่อน, ค้นหาบุคคล จาก menu search, ดูรายละเอียดในหน้า profile ของเพื่อน, โพสต์บน wall, ดูรูป และ Comment บนWall ของเพื่อน, อ่าน และสร้าง event ของตนเอง, อ่าน Notes และเขียน Notes, อ่าน notification, สร้าง page, Groups สำหรับกลุ่มเพื่อน และอ่านรายละเอียดต่างๆบน Group Page, ติดตาม หรือเลิกติดตาม Page, เปลี่ยนการตั้งค่าแอปลิเคชั่น, บัญชีผู้ใช้, ความเป็นส่วนตัว ต่างๆ ใน setting, สามารถรายงานโพสต์ และรูปภาพที่ไม่เหมาะสม ไม่นับรวมถึงการดู VDO ผ่าน website www.facebook.com และ/หรือ m.facebook.com และ/หรือ Application Facebook บนโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือแท็บเล็ต

 1. Line

    2.1สามารถใช้บริการ Line เฉพาะบริการ Line แอปพลิเคชั่น ไม่นับรวมในการใช้ฟังค์ชั่น Free Call ผ่าน Line แอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือแท็บเล็ต ในกรณีที่ผู้ใช้บริการใช้  website อื่นหรือ Link ที่ปรากฏ บนหน้า Line  แอปพลิเคชั่น  ผู้ใช้บริการจะต้องชำระค่าใช้บริการเพิ่มเติม (ถ้ามี) ตามอัตราที่ระบุในแพ็กเกจที่ผู้ใช้บริการเลือกใช้งานอยู่ ณ ขณะนั้น หรือหากในแพ็กเกจที่เลือกใช้ไม่ได้ระบุไว้ ให้คิดค่า บริการตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด โดยจะมีการแสดงหน้าแจ้งเตือนเพื่อให้ผู้ใช้บริการยืนยันความ ประสงค์ที่ต้องการใช้บริการก่อนเข้าใช้บริการเว็บไซต์อื่นๆ

    2.2 บริการที่รวมอยู่ในแพ็กเกจ Line ผู้ใช้บริการสามารถ ลงทะเบียนเล่น line ด้วยเบอร์โทรศัพท์ของคุณ หรือ ลงทะเบียนด้วย Email, สามารถแก้ไขรูปภาพโปรไฟล์, สามารถค้นหาเพื่อนและเพิ่มเพื่อนจากรายชื่อในโทรศัพท์, QR Code, Shake it และค้นหาจาก ID, สามารถ Chat ผ่าน Line, สร้าง Group ใหม่ เพื่อแชทกันเป็นกลุ่ม, เชิญเพื่อนเพื่อเข้าร่วมสนทนาเป็นกลุ่ม, สามารถเพิ่มไอค่อนแสดงอารมณ์ในแชท, สามารถส่งและรูปถ่ายจากอัลบั้มภาพ, สามารถถ่ายภาพใหม่และส่งให้เพื่อน  รวมทั้งรับรูปภาพจากเพื่อน, สามารถส่งและรับวิดีโอจากแกลเลอรี่, สามารถถ่ายวิดีโอและส่งให้เพื่อน รวมทั้งรับวิดีโอจากเพื่อน, สามารถโพสต์และแก้ไขสถานะโปรไฟล์ของคุณ, สามารถลบเพื่อนจากประวัติการสนทนา และลบทั้งหมด สามารถดู Timeline และดูโพสต์ต่างๆ ของเพื่อน, กด Like และ ส่งอีโมติค่อนแสดงอารมณ์ และแสดง ความคิดเห็นบนโพสต์, เปลี่ยนการตั้งค่าต่างๆ ใน settings, ดูและเพิ่มบัญชีผู้ใช้งานที่เป็นทางการของ Line 

 1. WhatsApp

    3.1 สามารถใช้บริการ WhatsApp เฉพาะบริการภายใน Application WhatsApp บนโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือ แท็บเล็ต ในกรณีที่ ผู้ใช้บริการใช้ website อื่นหรือ Link ที่ปรากฏบนหน้า WhatsApp แอปพลิเคชั่น  ผู้ใช้บริการจะต้องชำระค่าใช้บริการเพิ่มเติม (ถ้ามี) ตามอัตราที่ระบุในแพ็กเกจที่ผู้ใช้บริการเลือกใช้งานอยู่ ณ ขณะนั้น หรือหากในแพ็กเกจที่เลือกใช้ ไม่ได้ระบุไว้ ให้คิดค่าบริการตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด โดยจะมีการแสดงหน้าแจ้งเตือนเพื่อให้ผู้ใช้บริการยืนยันความประสงค์ที่ต้องการใช้บริการก่อนเข้าใช้บริการเว็บไซต์อื่นๆ

    3.2 บริการที่รวมอยู่ในแพ็กเกจ WhatsApp ผู้ใช้บริการสามารถ ลงทะเบียนเพื่อเริ่มเล่น WhatsApp, สามารถค้นหาเพื่อนในรายชื่อติดต่อของคุณที่ใช้ WhatsApp, เพิ่มและเปลี่ยนสถานะปัจจุบันของคุณ, ดูและแก้ไขรูปโปรไฟล์ และชื่อโปรไฟล์, สามารถแชทผ่าน WhatsApp, สร้าง Group ใหม่ เพื่อแชทกันเป็นกลุ่ม, กระจายข้อความ broadcast ให้เพื่อนที่มีหมายเลขโทรศัพท์ของคุณในเครื่องของพวกเขา, ค้นหารายชื่อเพื่อนใน WhatsApp, สามารถส่งและรับรูปภาพจากอัลบั้มภาพ, สามารถถ่ายภาพใหม่และส่งให้เพื่อน, สามารถส่งและรับวิดีโอจากอัลบั้มภาพ และรับวิดีโอจากเพื่อน, สามารถถ่ายวิดีโอและส่งให้เพื่อน, สามารถ Share รายชื่อติดต่อในโทรศัพท์ และรับรายชื่อติดต่อจากเพื่อน, สามารถเพิ่มไอค่อนแสดงอารมณ์ในแชท, สามารถบล็อกเพื่อนในรายชื่อ WhatsApp, สามารถลบบางข้อความ หรือล้างบทสนทนาทั้งหมดที่แชทกับเพื่อน, สามารถเปลี่ยนภาพพื้นหลังของแชท, เปลี่ยนการตั้งค่าต่างๆ ใน settings และลบบัญชีผู้ใช้ WhatsApp จากโทรศัพท์มือถือ

 1. Instagram

    4.1 สามารถใช้บริการ Instagram เฉพาะบริการ Instagram แอปพลิเคชั่น บนโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือแท็บเล็ต ในกรณีที่ ผู้ใช้บริการใช้  website อื่น หรือ Link ที่ปรากฏบนหน้า Instagram  แอปพลิเคชั่น  ผู้ใช้บริการจะต้องชำระค่าใช้บริการเพิ่มเติม (ถ้ามี) ตามอัตราที่ระบุในแพ็กเกจที่ผู้ใช้บริการเลือกใช้งานอยู่ ณ ขณะนั้น หรือหากในแพ็กเกจที่เลือกใช้ ไม่ได้ระบุไว้ ให้คิดค่าบริการตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด โดยจะมีการแสดงหน้าแจ้งเตือนเพื่อให้ผู้ใช้บริการยืนยันความประสงค์ที่ต้องการใช้บริการก่อนเข้าใช้บริการเว็บไซต์อื่นๆ

    4.2 บริการที่รวมอยู่ในแพ็กเกจ Instagram ผู้ใช้บริการสามารถสร้างบัญชี และเริ่มลงทะเบียนเข้าใช้งาน, ดูโพสต์ของผู้ใช้ทั่วไปบน Instagram, ค้นหาชื่อผู้ใช้ใน Instagram, ค้นหาจาก Tag, ติดตาม /  เลิกติดตามผู้ใช้  Instagram , บล็อคผู้ใช้งาน / รายงานปัญหา, สามารถแบ่งปันรูปภาพใน gallery ในโทรศัพท์ของคุณ, สามารถแบ่งปันวิดีโอใน gallery ในโทรศัพท์ของคุณ, อัพโหลดและแบ่งปันรูปภาพที่ถ่ายจากกล้องโทรศัพท์, อัพโหลดและแบ่งปันวิดีโอที่ถ่ายจากกล้องโทรศัพท์, คัดลอกลิงค์ของรูปภาพหรือวิดีโอในแอปพลิเคชั่น, รายงานรูปภาพ และวีดีโอที่ไม่เหมาะสม, แก้ไขรูปภาพ และวีดีโอก่อนแบ่งปัน, เพิ่มคำบรรยายรูปภาพ, เพิ่มผู้ใช้งานคนอื่นๆ ในโพสต์ของเรา, ค้นหาเพื่อนจาก รายชื่อติดต่อในโทรศัพท์, ผู้ใช้ที่แอปแนะนำ,ชื่อ, ชื่อผู้ใช้), สามารถกด Like โพสต์ที่ชอบได้, สามารถแสดงความคิดเห็นบนโพสต์ได้, สามารถเปลี่ยนภาพโปรไฟล์และแก้ไขข้อมูลโปรไฟล์, สามารถดูโพสต์ต่างๆ ได้, ลบ / แบ่งปัน / เพิ่มผู้ใช้คนอื่น บนโพสต์, ดูโพสต์ของผู้ใช้ที่ติดตามคุณ และผู้ใช้ที่คุณติดตาม, สามารถดูรูปภาพที่แท็กชื่อคุณ ในโพสต์ของผู้ใช้อื่น, ดูกิจกรรมล่าสุดของผู้ใช้ทุกคนที่คุณติดตาม, เปลี่ยนการตั้งค่าต่างๆ ในบัญชีของคุณ

 1. Facebook Messenger

    5.1 สามารถใช้บริการ Facebook MessengerเฉพาะบริการภายในApplication Facebook Messengerบน โทรศัพท์เคลื่อนที่หรือแท็บเล็ต ในกรณีที่ ผู้ใช้บริการใช้ website อื่นหรือ Link ที่ปรากฏบนหน้า website Facebook Messengerแอปพลิเคชั่น ผู้ใช้บริการจะต้องชำระค่าใช้บริการเพิ่มเติม (ถ้ามี) ตามอัตราที่ระบุ ในแพ็กเกจที่ผู้ใช้บริการเลือกใช้งานอยู่ ณ ขณะนั้น หรือหากในแพ็กเกจที่เลือกใช้ ไม่ได้ระบุไว้ ให้คิดค่า บริการตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด โดยจะมีการแสดงหน้าแจ้งเตือนเพื่อให้ผู้ใช้บริการยืนยัน ความประสงค์ที่ต้องการใช้บริการก่อนเข้าใช้บริการเว็บไซต์อื่นๆ

    5.2 บริการที่รวมอยู่ในแพ็กเกจ Facebook Messenger เฉพาะการใช้งานผ่านแอปพลิเคชั่นในการ log in และ Log out, ส่งข้อความ, ภาพ, อีโมติคอน, สติกเกอร์ และข้อความเสียงถึงเพื่อนหรือกลุ่มได้, การแจ้งเตือน (Notifications), ค้นหาเพื่อน/กลุ่ม, สนทนากลุ่ม,ตำแหน่งที่อยู่ (Location) ไม่รวมถึงฟังก์ชั่น ฟรี Call / VDO Call หรือ คลิกลิงค์ไปหน้าเพจอื่น

 1. Twitter

    6.1 สามารถใช้บริการ Twitter เฉพาะบริการ Twitter แอพพลิเคชั่น ผ่าน Twitter แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือแท็บเล็ต ในกรณีที่ ผู้ใช้บริการใช้ website อื่นหรือ Link ที่ปรากฏบนหน้า Twitter แอพพลิเคชั่น ผู้ใช้บริการจะต้องชำระค่าใช้บริการเพิ่มเติม (ถ้ามี) ตามอัตราที่ระบุในแพ็กเกจที่ผู้ใช้บริการเลือกใช้งานอยู่ ณ ขณะนั้น หรือหากในแพ็กเกจที่เลือกใช้ ไม่ได้ระบุไว้ ให้คิดค่าบริการตามเงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนด โดยจะมีการแสดงหน้าแจ้งเตือนเพื่อให้ผู้ใช้บริการยืนยันความประสงค์ที่ต้องการใช้บริการก่อนเข้าใช้บริการเว็บไซต์อื่นๆ

    6.2 บริการที่รวมอยู่ในแพ็กเกจ Twitter ผู้ใช้บริการสามารถ ลงทะเบียนเล่น Twitter ด้วยเบอร์โทรศัพท์ของคุณ หรือลงทะเบียนด้วย Email, สามารถแก้ไขรูปภาพโปรไฟล์, สามารถค้นหา Tweet, สามารถโพสข้อความ รูป, กด Retweet, Like ส่งข้อความ อ่านข้อความที่ผู้อื่นทวีต อ่านข้อความแจ้งเตือน แก้ไขสถานะโปรไฟล์ของคุณ, การตั้งค่าต่างๆ ใน settings, ไม่นับรวมการใช้งานการแชร์ location

 1. Viber Chat

    7.1 สามารถใช้บริการ Viber Chat เฉพาะบริการภายในแอพพลิเคชั่น Viber บนโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือแท็บเล็ต และเฉพาะฟังก์ชั่นที่กำหนดไว้ในข้อ 2.3 เท่านั้น ในกรณีที่ผู้ใช้บริการใช้ website อื่นหรือ Link ที่ปรากฏบนหน้าแอพพลิเคชั่น Viber ผู้ใช้บริการจะต้องชำระค่าใช้บริการเพิ่มเติม (ถ้ามี) ตามอัตราที่ระบุในรายการส่งเสริมการขายหลักที่ผู้ใช้บริการเลือกใช้งานอยู่ ณ ขณะนั้น หรือหากในรายการส่งเสริมการขายหลักที่เลือกใช้ไม่ได้ระบุไว้ ให้คิดค่าบริการตามเงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนด

    7.2 บริการที่รวมอยู่ในแพ็กเกจ Viber Chat ผู้ใช้บริการสามารถ สร้างบัญชีผู้ใช้งาน Viber , ลงทะเบียนใช้งาน Viber, ออกจากระบบ Viber, สมัครบริการปกติ , สมัครบริการโดยดึงข้อมูลจาก Facebook ได้ , เข้าสู่เมนู Chat หาเพื่อนในลิสต์ได้, Chat แบบกลุ่มได้, Chat ส่งสติ๊กเกอร์ได้, Chat เปลี่ยน Background Image ได้, Chat Block Contact ได้, Chat ส่งรูปภาพ/ภาพเคลื่อนไหว/location ได้, Chat ส่งข้อความเสียง, เข้าสู่เมนู Call เพื่อดูเบอร์เพื่อนในลิสต์ได้, ดู Call Log ได้, Block การ call หาเพื่อนในลิสต์ได้, เข้าสู่เมนู Contacts  ดูลิสต์เพื่อนมาจากหมายเลขโทรศัพท์ได้ , search หาเพื่อนในลิสต์ที่เล่น Viber ได้ ,  Add Contacts จากการ ใส่หมายเลขโทรศัพท์ได้, Add Contacts จากการ  scan QR code ได้ , เข้าสู่เมนูExplore เพื่อ search หา Public Chat , Follow Public Chat , กดเข้าไปดู Public Chat ที่เรา Follower ได้, สามารถ Invite friend เพื่อมา Follow Public Chat กับเราได้, เข้าสู่เมนู More เพื่อดูรายละเอียด Viber Out ได้ , เข้าสู่เมนู More Sticker Market สามารถเข้าไปเลือกดูสติ๊กเกอร์ได้ ทั้ง New , Free , Top แล้ว Collections , สามารถ Download Free Sticker ได้, เข้าสู่เมนู More Settings เพื่อตั้งค่า Privacy , Notifications , Call and Messages , Media , Display , General ได้ ,เข้าสู่เมนู More About เพื่อตรวจสอบ Viber Version ปัจจุบันได้ , สามารถ Share  Viber with your friends ได้

 1. WeChat

    8.1 สามารถใช้บริการ WeChat เฉพาะบริการ WeChat แอพพลิเคชั่น ในกรณีที่ ผู้ใช้บริการใช้ website อื่นหรือ Link ที่ปรากฏบนหน้า WeChat แอพพลิเคชั่น ผู้ใช้บริการจะต้องชำระค่าใช้บริการเพิ่มเติม (ถ้ามี) ตามอัตราที่ระบุในแพ็กเกจที่ผู้ใช้บริการเลือกใช้งานอยู่ ณ ขณะนั้น หรือหากในแพ็กเกจที่เลือกใช้ไม่ได้ระบุไว้ ให้คิดค่าบริการตามเงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนด

    8.2 บริการที่รวมอยู่ในแพ็กเกจ WeChat ผู้ใช้บริการสามารถ ลงทะเบียนเล่น WeChat ด้วยเบอร์โทรศัพท์ของคุณ และลงทะเบียนด้วย Email, สามารถแก้ไขรูปภาพโปรไฟล์, สามารถค้นหาเพื่อนและเพิ่มเพื่อนจาก รายชื่อในโทรศัพท์, QR Code, Shake it และค้นหาจาก ID, สามารถ Chat ผ่าน WeChat, สร้าง Group ใหม่ เพื่อแชทกันเป็นกลุ่ม, เชิญเพื่อนเพื่อเข้าร่วมสนทนาเป็นกลุ่ม, สามารถเพิ่มไอค่อนแสดงอารมณ์ในแชท, สามารถส่งและรูปถ่ายจากอัลบั้มภาพ, สามารถถ่ายภาพใหม่และส่งให้เพื่อน  รวมทั้งรับรูปภาพจากเพื่อน,  สามารถโพสต์และแก้ไขสถานะโปรไฟล์ของคุณ, สามารถลบเพื่อนจากประวัติการสนทนา และลบทั้งหมด เปลี่ยนการตั้งค่าต่างๆ ใน settings, ดูและเพิ่มบัญชีผู้ใช้งานที่เป็นทางการของ WeChat สามารถใช้งาน Plus Friend และดูโพสต์ต่างๆ, ไม่รวมถึงการกดดูรูปแบบขยาย ไม่รวมถึงการส่งและรับวิดีโอจากแกลเลอรี่และการ ถ่ายวิดีโอส่งให้เพื่อน

 1. QQ

    9.1 สามารถใช้บริการ QQ เฉพาะบริการ QQ แอพพลิเคชั่น ในกรณีที่ ผู้ใช้บริการใช้ website อื่นหรือ Link ที่ปรากฏบนหน้า QQ แอพพลิเคชั่น ผู้ใช้บริการจะต้องชำระค่าใช้บริการเพิ่มเติม (ถ้ามี) ตามอัตราที่ระบุในแพ็กเกจที่ผู้ใช้บริการเลือกใช้งานอยู่ ณ ขณะนั้น หรือหากในแพ็กเกจที่เลือกใช้ไม่ได้ระบุไว้ ให้คิดค่าบริการตามเงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนด

    9.2 บริการที่รวมอยู่ในแพ็กเกจ QQ ผู้ใช้บริการสามารถ ลงทะเบียนเล่น QQ ด้วยเบอร์โทรศัพท์ของคุณ และลงทะเบียนด้วย Email, สามารถแก้ไขรูปภาพโปรไฟล์, สามารถค้นหาเพื่อนและเพิ่มเพื่อนจาก รายชื่อในโทรศัพท์, QR Code, Shake it และค้นหาจาก ID, สามารถ Chat ผ่าน WeChat, สร้าง Group ใหม่ เพื่อแชทกันเป็นกลุ่ม, เชิญเพื่อนเพื่อเข้าร่วมสนทนาเป็นกลุ่ม, สามารถเพิ่มไอค่อนแสดงอารมณ์ในแชท, สามารถส่งและรูปถ่ายจากอัลบั้มภาพ, สามารถถ่ายภาพใหม่และส่งให้เพื่อน  รวมทั้งรับรูปภาพจากเพื่อน,  สามารถโพสต์และแก้ไขสถานะโปรไฟล์ของคุณ, สามารถลบเพื่อนจากประวัติการสนทนา และลบทั้งหมด เปลี่ยนการตั้งค่าต่างๆ ใน settings, ดูและเพิ่มบัญชีผู้ใช้งานที่เป็นทางการของ QQ สามารถใช้งาน Plus Friend และดูโพสต์ต่างๆ, ไม่รวมถึงการกดดูรูปแบบขยาย ไม่รวมถึงการส่งและรับวิดีโอจากแกลเลอรี่และการถ่ายวิดีโอส่งให้เพื่อน

 1. Weibo

    10.1 สามารถใช้บริการ Weibo เฉพาะบริการ Weibo แอพพลิเคชั่น ในกรณีที่ ผู้ใช้บริการใช้ website อื่นหรือ Link ที่ปรากฏบนหน้า Weibo แอพพลิเคชั่น ผู้ใช้บริการจะต้องชำระค่าใช้บริการเพิ่มเติม (ถ้ามี) ตามอัตราที่ระบุในแพ็กเกจที่ผู้ใช้บริการเลือกใช้งานอยู่ ณ ขณะนั้น หรือหากในแพ็กเกจที่เลือกใช้ไม่ได้ระบุไว้ ให้คิดค่าบริการตามเงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนด

    10.2 บริการที่รวมอยู่ในแพ็กเกจ Weibo ผู้ใช้บริการสามารถ ลงทะเบียนเล่น Weibo ด้วยเบอร์โทรศัพท์ของคุณ และลงทะเบียนด้วย Email, สามารถแก้ไขรูปภาพโปรไฟล์, สามารถค้นหาเพื่อนและเพิ่มเพื่อนจาก รายชื่อในโทรศัพท์, QR Code, Shake it และค้นหาจาก ID, สามารถ Chat ผ่าน WeChat, สร้าง Group ใหม่ เพื่อแชทกันเป็นกลุ่ม, เชิญเพื่อนเพื่อเข้าร่วมสนทนาเป็นกลุ่ม, สามารถเพิ่มไอค่อนแสดงอารมณ์ในแชท, สามารถส่งและรูปถ่ายจากอัลบั้มภาพ, สามารถถ่ายภาพใหม่และส่งให้เพื่อน  รวมทั้งรับรูปภาพจากเพื่อน,  สามารถโพสต์และแก้ไขสถานะโปรไฟล์ของคุณ, สามารถลบเพื่อนจากประวัติการสนทนา และลบทั้งหมด เปลี่ยนการตั้งค่าต่างๆ ใน settings, ดูและเพิ่มบัญชีผู้ใช้งานที่เป็นทางการของ Weibo สามารถใช้งาน Plus Friend และดูโพสต์ต่างๆ, ไม่รวมถึงการกดดูรูปแบบขยาย ไม่รวมถึงการส่งและรับ Weibo วิดีโอจากแกลเลอรี่และการถ่ายวิดีโอส่งให้เพื่อน

11.Kakao Talk

    11.1 สามารถใช้บริการ Kakao เฉพาะบริการ Kakao แอพพลิเคชั่น ในกรณีที่ ผู้ใช้บริการใช้ website อื่นหรือ Link ที่ปรากฏบนหน้า Kakao  แอพพลิเคชั่น  ผู้ใช้บริการจะต้องชำระค่าใช้บริการ เพิ่มเติม (ถ้ามี) ตามอัตราที่ระบุในแพ็กเกจที่ผู้ใช้บริการเลือกใช้งานอยู่ ณ ขณะนั้น หรือหากในแพ็กเกจที่เลือกใช้ ไม่ได้ระบุไว้ ให้คิดค่าบริการตามเงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนด

    11.2 บริการที่รวมอยู่ในแพ็กเกจ Kakao ผู้ใช้บริการสามารถ ลงทะเบียนเล่น Kakao ด้วยเบอร์โทรศัพท์ของคุณ และลงทะเบียนด้วย Email, สามารถแก้ไขรูปภาพโปรไฟล์, สามารถค้นหา เพื่อนและเพิ่มเพื่อนจาก รายชื่อในโทรศัพท์, QR Code, Shake it และค้นหาจาก ID, สามารถ Chat ผ่าน Kakao, สร้าง Group ใหม่ เพื่อแชทกันเป็นกลุ่ม, เชิญเพื่อนเพื่อเข้าร่วมสนทนาเป็นกลุ่ม, สามารถเพิ่มไอค่อนแสดงอารมณ์ในแชท, สามารถส่งและรูปถ่ายจากอัลบั้มภาพ, สามารถถ่ายภาพใหม่และส่งให้เพื่อน  รวมทั้งรับรูปภาพจากเพื่อน,  สามารถโพสต์และแก้ไขสถานะโปรไฟล์ของคุณ, สามารถลบเพื่อนจากประวัติการสนทนา และลบทั้งหมด เปลี่ยนการตั้งค่าต่างๆ ใน settings, ดูและเพิ่มบัญชีผู้ใช้งานที่เป็นทางการของ Kakao, สามารถใช้งาน Plus Friend และดูโพสต์ต่างๆ, ไม่รวมถึงการกดดูรูปแบบขยาย ไม่รวมถึงการส่งและรับวิดีโอจากแกลเลอรี่และการ ถ่ายวิดีโอส่งให้เพื่อน

 1. Snapchat

    12.1 สามารถใช้บริการ Snapchat เฉพาะบริการ Snapchat  แอพพลิเคชั่น ไม่นับรวมในการใช้ฟังค์ชั่น Free Call หรือ VDO Call ผ่าน Snapchat  แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือแท็บเล็ต ในกรณีที่ ผู้ใช้บริการใช้ website อื่นหรือ Link ที่ปรากฏบนหน้า Snapchat  แอพพลิเคชั่น  ผู้ใช้บริการจะต้องชำระค่าใช้บริการเพิ่มเติม (ถ้ามี) ตามอัตราที่ระบุในแพ็กเกจที่ผู้ใช้บริการเลือกใช้งานอยู่ ณ ขณะนั้น หรือหากในแพ็กเกจที่เลือกใช้ ไม่ได้ระบุไว้ ให้คิดค่าบริการตามเงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนด โดยจะมีการแสดงหน้าแจ้งเตือนเพื่อให้ผู้ใช้บริการยืนยันความประสงค์ที่ต้องการใช้บริการก่อนเข้าใช้บริการเว็บไซต์อื่นๆ

    12.2 บริการที่รวมอยู่ในแพ็กเกจ Snapchat ผู้ใช้บริการสามารถ ลงทะเบียนเล่น Snapchat ด้วยเบอร์โทรศัพท์ของคุณ หรือลงทะเบียนด้วย Email, สามารถแก้ไขรูปภาพโปรไฟล์, สามารถค้นหาเพื่อนและเพิ่มเพื่อนจาก รายชื่อในโทรศัพท์, และค้นหาจาก ID, สามารถ Chat ผ่าน Snapchat, สร้าง Group ใหม่ เพื่อแชทกันเป็นกลุ่ม, เชิญเพื่อนเพื่อเข้าร่วมสนทนาเป็นกลุ่ม, สามารถเพิ่มไอค่อนแสดงอารมณ์ในแชท, สามารถตกแต่งภาพ วิดีโอ, ส่งและรูปถ่ายจากอัลบั้มภาพ, สามารถถ่ายภาพใหม่และส่งให้เพื่อน  รวมทั้งรับรูปภาพจากเพื่อน, สามารถส่งและรับวิดีโอจากแกลเลอรี่, สามารถถ่ายวิดีโอและส่งให้เพื่อน  รวมทั้งรับวิดีโอจากเพื่อน, สามารถโพสต์และแก้ไขสถานะโปรไฟล์ของคุณ, สามารถลบเพื่อนจากประวัติการสนทนา และลบทั้งหมด , สามารถดู Stories เปลี่ยนการตั้งค่าต่างๆ ใน settings ไม่นับรวมการใช้งาน Create Bitmoji

 1. Skype

    13.1 สามารถใช้บริการ Skype เฉพาะบริการ Skype แอพพลิเคชั่น ไม่นับรวมในการใช้ฟังค์ชั่น Free Call หรือ VDO Call ผ่าน Skype แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือแท็บเล็ต ในกรณีที่ ผู้ใช้บริการใช้  website อื่นหรือ Link ที่ปรากฏบนหน้า Line  แอพพลิเคชั่น  ผู้ใช้บริการจะต้องชำระค่าใช้บริการเพิ่มเติม (ถ้ามี) ตามอัตราที่ระบุในแพ็กเกจที่ผู้ใช้บริการเลือกใช้งานอยู่ ณ ขณะนั้น หรือหากในแพ็กเกจที่เลือกใช้ ไม่ได้ระบุไว้ ให้คิดค่าบริการตามเงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนด โดยจะมีการแสดงหน้าแจ้งเตือนเพื่อให้ผู้ใช้บริการยืนยันความประสงค์ที่ต้องการใช้บริการก่อนเข้าใช้บริการเว็บไซต์อื่นๆ

    13.2 บริการที่รวมอยู่ในแพ็กเกจ Skype ผู้ใช้บริการสามารถ ลงทะเบียนเล่น Skype ด้วยเบอร์โทรศัพท์ของคุณ หรือลงทะเบียนด้วย Email, สามารถแก้ไขรูปภาพโปรไฟล์, สามารถค้นหาเพื่อนและเพิ่มเพื่อนจาก รายชื่อในโทรศัพท์ ค้นหาจาก ID, สามารถ Chat ผ่าน Skype, สร้าง Group ใหม่ เพื่อแชทกันเป็นกลุ่ม, เชิญเพื่อนเพื่อเข้าร่วมสนทนาเป็นกลุ่ม, สามารถเพิ่มไอค่อนแสดงอารมณ์ สติ๊กเกอร์ในแชท, สามารถส่งและรูปถ่ายจากอัลบั้มภาพ, สามารถถ่ายภาพใหม่และส่งให้เพื่อน  รวมทั้งรับรูปภาพจากเพื่อน, สามารถส่งและรับวิดีโอจากแกลเลอรี่, สามารถรับส่งข้อความเสียง รวมถึงรับข้อความเสียงจากเพื่อน, สามารถถ่ายวิดีโอและส่งให้เพื่อน  รวมทั้งรับวิดีโอจากเพื่อน, สามารถโพสต์และแก้ไขสถานะโปรไฟล์ของคุณ, สามารถลบเพื่อนจากประวัติการสนทนา และลบทั้งหมด ,เปลี่ยนการตั้งค่าต่างๆ ใน settings, ดูและเพิ่มบัญชีผู้ใช้งานที่เป็นทางการของ Skype ไม่นับรวมการใช้งานการแชร์ location, การหาข้อมูลผ่านเว็ป การใช้งาน Gfycat, GIPHY, MSN Weather, Poll, Scoop และ YouTube 

 1. Pinterest

    14.1 สามารถใช้บริการ Pinterest เฉพาะบริการ Pinterest แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือแท็บเล็ต ในกรณีที่ผู้ใช้บริการใช้ website อื่นหรือ Link ที่ปรากฏบนหน้า Pinterest แอพพลิเคชั่น ผู้ใช้บริการจะต้องชำระค่าใช้บริการเพิ่มเติม (ถ้ามี) ตามอัตราที่ระบุในแพ็กเกจที่ผู้ใช้บริการเลือกใช้งานอยู่ ณ ขณะนั้น หรือหากในแพ็กเกจที่เลือกใช้ ไม่ได้ระบุไว้ ให้คิดค่าบริการตามเงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนด โดยจะมีการแสดงหน้าแจ้งเตือนเพื่อให้ผู้ใช้บริการยืนยันความประสงค์ที่ต้องการใช้บริการก่อนเข้าใช้บริการเว็บไซต์อื่นๆ

    14.2 บริการที่รวมอยู่ในแพ็กเกจ Pinterest ผู้ใช้บริการสามารถ ลงทะเบียนเล่น Pinterest ด้วยเบอร์โทรศัพท์ของคุณ หรือลงทะเบียนด้วย Email, สามารถแก้ไขโปรไฟล์, รูปภาพโปรไฟล์, สามารถใช้งานในการดูรูปภาพผ่าน Feed, สามารถเซฟรูปภาพหรือพิน, การค้นหาข้อมูล, การดาวน์โหลดรูปภาพ, ดูแจ้งเตือนและกล่องข้อความเข้า ไม่รวมการแชร์รูปภาพหรือข้อมูลออกนอก Pinterest แอพพลิเคชั่น

 1. Joox

    15.1 สามารถใช้บริการ JOOX เฉพาะบริการ JOOX แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือแท็บเล็ตในกรณีที่ผู้ใช้บริการใช้ websiteอื่นหรือ Link ที่ปรากฏ บนหน้า JOOX แอปพลิเคชั่นผู้ใช้บริการจะต้องชำระค่าใช้บริการเพิ่มเติม (ถ้ามี) ตามอัตราที่ระบุในแพ็กเกจที่ผู้ใช้บริการเลือกใช้งานอยู่ ณ ขณะนั้น หรือหากในแพ็กเกจที่เลือกใช้ไม่ได้ระบุไว้ ให้คิดค่า บริการตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด โดยจะมีการแสดงหน้าแจ้งเตือนเพื่อให้ผู้ใช้บริการยืนยันความ ประสงค์ที่ต้องการใช้บริการก่อนเข้าใช้บริการเว็บไซต์อื่นๆ

    15.2 บริการที่รวมอยู่ในแพ็กเกจ JOOXผู้ใช้บริการสามารถ ลงทะเบียนเล่น JOOXด้วยเบอร์โทรศัพท์ของคุณ หรือลงทะเบียนด้วย Email, สามารถแก้ไขรูปภาพโปรไฟล์, ฟังเพลง, ดู video, ฟัง radio, ค้นหาชื่อนักร้อง, ค้นหาเพลง, แชร์เพลง,ร้อง karaoke, รับชม video karaoke ของคนอื่น,กด Like เพลงที่คนอื่นร้อง, คอมเม้นบนวีดีโอ,   อ่านข้อความแจ้งเตือน, แชท, แก้ไขสถานะโปรไฟล์ของคุณ, การตั้งค่าต่างๆ ใน settings, ไม่นับรวมการใช้งานการแชร์ location

 1. บริการที่นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น เช่น การใช้บริการที่ link ไปยัง URL อื่น เช่น ดูวีดีโอ ผ่าน You Tube หรือ link ที่เชื่อมโยงไปยังเวปไซด์อื่นๆ ผู้ใช้บริการจะต้องชำระค่าใช้บริการเพิ่มเติม ตามอัตราที่ระบุใน แพ็กเกจที่ผู้ใช้บริการเลือกใช้งานอยู่ ณ ขณะนั้น หรือหากในแพ็กเกจที่เลือกใช้ ไม่ได้ระบุไว้ ให้คิดค่าบริการตามเงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนด โดยจะมีการแสดงหน้าแจ้งเตือนเพื่อให้ผู้ใช้บริการยืนยันความประสงค์ที่ต้องการใช้บริการก่อนเข้าใช้บริการเว็บไซต์อื่นๆ